volg ons ook op:

#

InBeweging.nu - zorg voor motorische ontwikkeling voor scholen

Wij kunnen op scholen en andere organisaties de ZORG voor het bewegende kind en de ontwikkeling daarvan introduceren, opzetten en/of verbeteren.
De zorg voor de motorische ontwikkeling is te verdelen in twee pijlers:


1. Het in beeld brengen van de motorische ontwikkeling van de kinderen:

Motorische screening van de kinderen

Via deze objectieve motorische screening komt de motorische ontwikkeling van het kind duidelijk in beeld. Dit onderzoek komen wij bij u op school uitvoeren.

Als dit onderzoek periodiek gedaan wordt (wij adviseren om dit jaarlijks te laten doen), levert dit een eenvoudig te bekijken individuele ontwikkelingslijn op. Op basis van deze ontwikkelingslijn kunnen wij eventueel zorg op maat voor het betreffende kind adviseren. Deze zorg kan binnen de school (motorische remedial teaching) georganiseerd zijn, of er volgt een doorverwijzing naar huisarts, kinderfysiotherapie of een andere deskundige.

Het werken met een leerlingvolgsysteem voor de motorische ontwikkeling

In dit computerprogramma van Wim van Gelder en Hans Stroes worden de resultaten van de bovengenoemde motorische screening verwerkt. Het invoeren van deze gegevens doen wij. Wij installeren het computerprogramma bij u op school en verzorgen de verwerking van de resultaten van de laatste screening in dit leerlingvolgsysteem. Uiteraard kunnen wij een presentatie over het gebruik van dit computerprogramma geven voor alle leerkrachten van de school of organisatie.

Verder zorgen wij voor een ‘InBeweging.nu’-zorgmap, waarin de leerkracht voor elke leerling van zijn groep een uitdraai van de motorische ontwikkeling terug kan vinden. Tevens geven wij op basis van deze gegevens indien nodig een (zorg)advies.

lespakket ‘Groepslessen MRT – zorg voor beweging’

Dit lespakket omvat een methodiek van 15 lessen die de motorische ontwikkeling van het kind stimuleert. Deze groepslessen zijn praktisch van aard en eenvoudig aan te passen aan het niveau van het individuele kind. Elk kind beweegt en ontwikkelt zich vanuit zijn of haar eigen kunnen. De lessen gaan uit van wat het kind wel kan. Door middel van de observatielijsten is het mogelijk om vorderingen van het kind in beeld te brengen. Bij dit lespakket zitten oefenkaarten die zowel in de klas als thuis gebruikt kunnen worden. Op deze kaarten staan oefeningen die horen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van bewegen. (Denk hierbij aan evenwicht, coördinatie, oog-lichaamcoördinatie en fijne motoriek). Op deze manier kan de leerkracht zorg op maat geven.

Dit lespakket is ook los te bestellen.

Over het Leerling Volg Systeem Bewegen en Spelen:


Het leerlingvolgsysteem 'Bewegen en Spelen' is een middel om kinderen optimale kansen te bieden om zich met plezier in deze gebieden te ontwikkelen. Het werken met een dergelijk leerlingvolgsysteem is aan te bevelen. Redenen om met het LVS 'Bewegen en Spelen' te werken zijn:
1. In de Wet op het Basisonderwijs (WB) staat dat het onderwijs zo moet worden ingericht dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces moeten kunnen doorlopen. Wij moeten als school dus weten hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Door te werken met een LVS op gebied van bewegen en spelen komen hiaten, vertragingen en/of achterstanden aan het licht. Hierop kan het onderwijsaanbod worden aangepast. Dit leerlingvolgsysteem is dus een signalerend hulpmiddel.
2. In de WB wordt gesproken over de noodzaak van zorgverbreding. De school moet zorgdragen voor kinderen die niet aan de verwachtingen voldoen. Wanneer de ontwikkeling en de vorderingen van kinderen systematisch worden bijgehouden, zal de leerkracht eerder dan anders achterstanden of speciale behoeften signaleren.
3. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van hun kinderen op school. Via het LVS is het voor de leerkracht makkelijker om op een goede objectieve wijze informatie te verstrekken. De ouders kunnen zich immers een realistisch beeld vormen over wat hun kind kan of nog niet kan. Zij kunnen vervolgens gesprekspartner zijn als het gaat om het zoeken naar oplossingen van eventuele problemen.
4. Met behulp van een lvs kan een leerkracht inzicht krijgen in de kwaliteit van het (bewegings)onderwijs.

Verdere mogelijkheden van het LVS

Dit LVS maakt het mogelijk om:

- Gegevens tussen leerkrachten en tussen scholen onderling over te dragen; denk hierbij aan de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en informatieverstrekking voor de Regionale Verwijzings Commissie voor verwijzing naar het (voortgezet) speciaal onderwijs.
- Inzichtelijke en praktische informatie te verstrekken aan ouders.
- Te rapporteren op basis van ontwikkeling met betrekking tot bewegingsonderwijs.
- De samenwerking tussen vakleerkracht bewegingsonderwijs en groepsleerkracht te optimaliseren.
- Een verwijzing in gang te zetten door middel van een gesprek met ouders. Ouders krijgen door het LVS immers helder inzicht in de ontwikkeling van hun kind als het gaat om bewegen en spelen.


2. Motorische zorg bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Dit gebeurt door de lesmethode ‘Groepslessen MRT - zorg voor beweging’.


Het is mogelijk om het bovenstaande in uw school te implementeren. Dat kan op de volgende manieren:

1. Wij zetten de gehele motorische zorg op door scholing en begeleiding van het eigen schoolteam. Na afloop kan de school zelf motorische achterstanden signaleren, registreren en zorg geven aan de betreffende kinderen.

Lees meer >>

Hierbij scholen wij de groepsleerkrachten (eventueel bijgestaan door de eigen vakleerkracht l.o.) de motorische screening zelf af te nemen en de resultaten te verwerken in een leerlingvolgsysteem voor de motorische ontwikkeling.
Daarnaast is er scholing voor één of meerdere (vak)leerkracht(en) om adequaat aan de slag te gaan met kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Dit gebeurt aan de hand van de lesmethode ‘Groepslessen MRT - zorg voor beweging’.
De scholing en begeleiding wordt aangeboden op de eigen school. Op deze manier sluit het aanbod goed aan op de schoolsituatie. Wij gebruiken de eigen accommodatie, de aanwezige materialen en toestellen. Hierbij kunnen wij desgewenst adviseren over de mogelijkheden van materiaal en toestellen.


2. InBeweging.nu verzorgt de motorische screening en de registratie daarvan in een leerlingvolgsysteem voor de motorische ontwikkeling.

Wij stellen een zorgmap samen, waarin de groepsleerkracht voor elke leerling van zijn groep een uitdraai van de motorische ontwikkeling terug kan vinden. Tevens geven wij op basis van deze gegevens indien nodig een (zorg)advies.
Daarbij geven wij scholing aan één of meerdere (vak)leerkracht(en) om met de lesmethode ‘Groepslessen MRT - zorg voor beweging’ te kunnen werken.

Lees meer >>

Motorische screening van de kinderen

Via deze objectieve motorische screening komt de motorische ontwikkeling van het kind duidelijk in beeld. Dit onderzoek komen wij bij u op school uitvoeren.

Als dit onderzoek periodiek gedaan wordt (wij adviseren om dit jaarlijks te laten doen), levert dit een eenvoudig te bekijken individuele ontwikkelingslijn op.
Op basis van deze ontwikkelingslijn kunnen wij eventueel zorg op maat voor het betreffende kind adviseren. Deze zorg kan binnen de school (motorische remedial teaching) georganiseerd zijn, of er volgt een doorverwijzing naar huisarts, kinderfysiotherapie of een andere deskundige.


Het werken met een leerlingvolgsysteem voor de motorische ontwikkeling

In dit computerprogramma van Wim van Gelder en Hans Stroes worden de resultaten van de bovengenoemde motorische screening verwerkt. Het invoeren van deze gegevens doen wij.
Wij installeren het computerprogramma bij u op school en verzorgen de verwerking van de resultaten van de laatste screening in dit leerlingvolgsysteem.
Uiteraard kunnen wij een presentatie over het gebruik van dit computerprogramma geven voor alle leerkrachten van de school of organisatie.


Verder zorgen wij voor een ‘InBeweging.nu’-zorgmap, waarin de leerkracht voor elke leerling van zijn groep een uitdraai van de motorische ontwikkeling terug kan vinden. Tevens geven wij op basis van deze gegevens indien nodig een (zorg)advies.


lespakket ‘Groepslessen MRT - zorg voor beweging’

Dit lespakket omvat een methodiek van 15 lessen die de motorische ontwikkeling van het kind stimuleert. Deze groepslessen zijn praktisch van aard en eenvoudig aan te passen aan het niveau van het individuele kind. Elk kind beweegt en ontwikkelt zich vanuit zijn of haar eigen kunnen. De lessen gaan uit van wat het kind wel kan. Door middel van de observatielijsten is het mogelijk om vorderingen van het kind in beeld te brengen.
Bij dit lespakket zitten oefenkaarten die zowel in de klas als thuis gebruikt kunnen worden. Op deze kaarten staan oefeningen die horen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van bewegen. (Denk hierbij aan evenwicht, coördinatie, oog-lichaamcoördinatie en fijne motoriek). Op deze manier kan de leerkracht zorg op maat geven.


Dit lespakket is ook los te bestellen.

 

Uitbreidingsmogelijkheden van de zorg op scholen
Voor verdergaande mogelijkheden in de zorg bij u op school bieden wij de Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT; Van Gelder) en de Onderwijsgeschikte Schrijfmotorische Test (OSMT; Schweitzer) aan.
Dit zijn testen voor kinderen die in de eerder genoemde motorisch screening een beeld laten zien waarover de groepsleerkracht en/of ouder(s)/verzorger(s) zich zorgen maken. Deze testen geven een nog specifieker beeld van de (schrijf)motorische ontwikkeling van het betreffende kind.


Kijk hier voor tarieven
of neem contact met ons op voor een offerte op maat.


Unieke uitgave

Groepslessen MRT -
Zorg voor beweging

'Uiteindelijk gaat het
bij de scholing van bewegen
niet om de motoriek
als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage
aan de ontwikkeling
van kinderen'


A. Vermeer, 'gymnastiekgoeroe'
(uit: lichamelijke opvoeding,
nr. 5-1991)